foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

MIROSŁAW ROWICKI

 Założyciel, wydawca i redaktor naczelny "Kuriera Galicyjskiego" – największej polskiej gazety na Ukrainie. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

W latach 1980-1981 przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności KBM „Warszawa- Zachód” i delegat na Zjazd Regionu Mazowsze. W stanie wojennym zmuszony do odejścia z pracy podjął działalność rzemieślniczą. Działał w podziemnych strukturach Solidarności – głównie w zakresie kolportażu niezależnych wydawnictw i sprzętu drukarskiego. Na Ukrainie od 2000 roku, gdzie podjął działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: MIROSŁAW ROWICKI - RED. NACZ. "KURIERA GALICYJSKIEGO"


Sa­mo upo­zo­ro­wa­nie śmier­ci (…) nie by­ło jed­nak ce­lem sa­mym w so­bie, by­ła to je­dy­nie część wiel­kiej ope­ra­cji De­fen­sy­wy zmie­rza­ją­cej do roz­bi­cia i roz­bro­je­nia, uniesz­ko­dli­wie­nia dzia­łal­no­ści par­tii ko­mu­ni­stycz­nej w Pol­sce, nie­bę­dą­cej zwy­kłą par­tią po­li­tycz­ną, lecz nie­bez­piecz­ną agen­tu­rą dzia­ła­ją­cą na rzecz Mo­skwy (…). W Pol­sce prócz te­go jaw­nie dą­ży­ła do ode­rwa­nia Kre­sów Wschod­nich na rzecz ZSRS, a Ślą­ska i Po­mo­rza na rzecz Nie­miec. W re­zul­ta­cie po „śmier­ci” Re­dy­ki, (…) aresz­to­wa­no ca­łe kie­row­nic­two KPP, pra­wie dwu­dzie­stu naj­waż­niej­szych dzia­ła­czy, ko­mu­ni­stów ży­dow­skich ta­kich jak: Al­fred Lam­pe, Ire­na Ro­sen­ber­go­wa, Gu­staw Szu­ster, Gi­tla Hej­man, Al­bin Ma­ku­szew­ski, Ar­tur Rit­ter, Alek­san­der Hil­ler, Le­opold Gim­sel, Le­wa Pod­miej­ska, Aron Za­khe­im.

Czytaj więcej: UPADEK KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI Z ŻYDOWSKIM AGENTEM W TLE

Salomon Morel - komunistyczny kat. Komentarz Piotra Zychowicza

CZERWONY ŻYDOWSKI KAT MORDERCA POLAKÓW SALOMON MOREL

 Salomon Morel (ur. 15 listopada 1919 r. w Garbowie, zmarł 14 lutego 2007 r. w Tel

Awiwie) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa w PRL, oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości. 

Pochodził z rodziny żydowskiej mieszkającej w Garbowie. Syn Chaima i Hany. Wraz z trzema braćmi pomagał prowadzić ojcu niewielką piekarnię, jednak ze względu na złe warunki materialne wyjechał do Łodzi, gdzie podjął pracę w firmie konfekcyjnej jako ekspedient. Po wybuchu wojny wrócił do rodziców do Garbowa. Chcąc uniknąć pobytu w getcie, rodzina  Morelów  musiała się ukrywać.

Czytaj więcej: ZBRODNIE SALOMONA MORELA